អំពីយើង

ជីវប្រវត្តិ

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលនិងសម្ពពខេមាគឺជាស្ថាប័នឯកជនមួយដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តល្អបំផុត

នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជា។ សមត្ថភាពនៃការផ្តល់គុណភាពផ្នែកសេវាកម្មសុខភាព

ជូនដល់ភ្ញៀវជាតិ អន្តរជាតិ និងអ្នកទេសចរណ៍ជាដើម។

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលនិងសម្ពពខេមាគឺបានបង្កើតឡើងទៅតាមតំរូវការរបស់អ្នកជំងឺនា​ពេលបច្ចុប្បន៍ដែលមាន

ផាសុខភាពខ្ពស់។យើងមានបុគ្កលិកដែលពោពេញដោយបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងខ្ពស់ដែលបានទទួល

ការសិក្សានិងការអនុវត្តន៍ពីបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក ចក្រភពអង់គ្លេស ប្រទេសបារាំង

ទីក្រុងប៉េកាំងនិងព្រះរាជាណាចក្រថៃជាដើម 

 

ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som