កញ្ចប់មុន និងក្រោយឆ្លងទន្លេ

កញ្ចប់មុន និងក្រោយពេលសម្រាល

ជំរើសសម្រាលទីមួយ

·        បន្ទប់សំរាក Standard រយៈពេល ២យប់ និង ៣ថ្ងៃ

·        អាហារ ៥០ ដុល្លារ ក្នុងពេលសម្រាកពេទ្យ

·        បន្ទប់ត្រៀមសម្រាល និងបន្ទប់សម្រាល

·        ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្រាលមាន គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកសម្ភព ២នាក់ គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកទារក ១នាក់

          និងឆ្មប ១នាក់

·        ថ្នាំ បរិក្ខាពេទ្យ សំភារៈប្រើប្រាស់ និងពិនិត្យឈាមសម្រាប់ម្តាយ

           ·        ឧបករណ៍តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារក និងការកន្រ្តាក់ស្បូន

           ·        ថ្នាំ និងសំភារៈបរិក្ខាពេទ្យ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង និងក្រោយពេលសម្រាល

           ·        ការពិនិត្យឈាម៖ ពិនិត្យគ្រាប់ឈាម ពិនិត្យកំណកឈាម

           ·        អេកូសាស្ត្របន្ទាប់ពីសម្រាលរួច

·        ថ្នាំ បរិក្ខាពេទ្យ សំភារៈប្រើប្រាស់ និងពិនិត្យឈាមសម្រាប់ទារក

           ·        សំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងពេលសម្រាកពេទ្យ (សំលៀកបំពាក់ កន្ទបទឹកនោម....)

           ·        អេកូសាស្រ្តបេះដូងសម្រាប់ទារក

           ·        ការចាក់វ៉ាក់ស៊ាំងការពារជំងឺរបេង (BCG) និងរលាកថ្លើមប្រភេទបេ (HepB)

           ·        វីតាមីន K

           ·        ការពិនិត្យក្រុមឈាម រេស៊ីស និងជាតិស្ករក្នុងឈាមសម្រាប់ទារក

·        មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ រថយន្តសង្រ្គោះ 24ម៉ោងដើម្បីដឹកស្រ្តីមកកាន់គ្លីនិកនៅពេលឈឺពោះ​សម្រាល

         និងសេវាជូនទៅផ្ទះវិញក្រោយសម្រាលដោយឥតគិតថ្លៃ (ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ)

·        ផ្សេងៗ

          ·        លិខិតបញ្ជាក់កំណើត

          ·        សៀវភៅសុខភាពសម្រាប់ទារក

          ·        កាដូសម្រាប់ទារក និងម្តាយ

ជំរើសសម្រាលទីពីរ

·        បន្ទប់សំរាក VIP រយៈពេល ៣យប់ និង ៤ថ្ងៃ

·        អាហារ ១០០ ដុល្លារ ក្នុងពេលសម្រាកពេទ្យ

·        បន្ទប់ត្រៀមសម្រាល និងបន្ទប់សម្រាល

·        ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្រាលមាន គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកសម្ភព ២នាក់ គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកទារក ១នាក់

          និងឆ្មប ១នាក់

·        ថ្នាំ បរិក្ខាពេទ្យ សំភារៈប្រើប្រាស់ និងពិនិត្យឈាមសម្រាប់ម្តាយ

          ·        ឧបករណ៍តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារក និងការកន្រ្តាក់ស្បូន

          ·        ថ្នាំ និងសំភារៈបរិក្ខាពេទ្យ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង និងក្រោយពេលសម្រាល

          ·        ការពិនិត្យឈាម៖ ពិនិត្យគ្រាប់ឈាម ពិនិត្យកំណកឈាម

          ·        អេកូសាស្ត្របន្ទាប់ពីសម្រាលរួច

·        ថ្នាំ បរិក្ខាពេទ្យ សំភារៈប្រើប្រាស់ និងពិនិត្យឈាមសម្រាប់ទារក

          ·        សំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងពេលសម្រាកពេទ្យ (សំលៀកបំពាក់ កន្ទបទឹកនោម....)

          ·        អេកូសាស្រ្តបេះដូងសម្រាប់ទារក

          ·        ការចាក់វ៉ាក់ស៊ាំងការពារជំងឺរបេង (BCG) និងរលាកថ្លើមប្រភេទបេ (HepB)

          ·        វីតាមីន K

          ·        ការពិនិត្យក្រុមឈាម រេស៊ីស និងជាតិស្ករក្នុងឈាមសម្រាប់ទារក

          ·        ការពិនិត្យឈាមពីការលូតលាស់របស់ទារក (Hypothyroids, G6PD deficiency)

·        មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ រថយន្តសង្រ្គោះ 24ម៉ោងដើម្បីដឹកស្រ្តីមកកាន់គ្លីនិកនៅពេលឈឺពោះ​សម្រាល

         និងសេវាជូនទៅផ្ទះវិញក្រោយសម្រាលដោយឥតគិតថ្លៃ (ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ)

·        ផ្សេងៗ

          ·        លិខិតបញ្ជាក់កំណើត

          ·        សៀវភៅសុខភាពសម្រាប់ទារក

          ·        កាដូសម្រាប់ទារក និងម្តាយ

កញ្ចប់សម្រាលដោយធម្មតា 

·        បន្ទប់សំរាក VIP រយៈពេល ៣យប់ និង ៤ថ្ងៃ

·        បន្ទប់ត្រៀមសម្រាល និងបន្ទប់សម្រាល

·        ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្រាលមាន គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកសម្ភព ២នាក់ គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកទារក ១នាក់

         និងឆ្មប ១នាក់

·        ថ្នាំ បរិក្ខាពេទ្យ សំភារៈប្រើប្រាស់ និងពិនិត្យឈាមសម្រាប់ម្តាយ

          ·        ឧបករណ៍តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារក និងការកន្រ្តាក់ស្បូន

          ·        ថ្នាំ និងសំភារៈបរិក្ខាពេទ្យ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង និងក្រោយពេលសម្រាល

          ·        ការពិនិត្យឈាម៖ ពិនិត្យគ្រាប់ឈាម ពិនិត្យកំណកឈាម

          ·        អេកូសាស្ត្របន្ទាប់ពីសម្រាលរួច

·        ថ្នាំ បរិក្ខាពេទ្យ សំភារៈប្រើប្រាស់ និងពិនិត្យឈាមសម្រាប់ទារក

          ·        សំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងពេលសម្រាកពេទ្យ (សំលៀកបំពាក់ កន្ទបទឹកនោម....)

          ·        អេកូសាស្រ្តបេះដូងសម្រាប់ទារក

          ·        ការចាក់វ៉ាក់ស៊ាំងការពារជំងឺរបេង (BCG) និងរលាកថ្លើមប្រភេទបេ (HepB)

          ·        វីតាមីន K

          ·        ការពិនិត្យក្រុមឈាម រេស៊ីស និងជាតិស្ករក្នុងឈាមសម្រាប់ទារក

·        ផ្សេងៗ

          ·        លិខិតបញ្ជាក់កំណើត

          ·        សៀវភៅសុខភាពសម្រាប់ទារក

          ·        កាដូសម្រាប់ទារក និងម្តាយ

ជំរើសសម្រាលដោយវះកាត់ទីមួយ

·        បន្ទប់សំរាក Standard រយៈពេល ៣យប់ និង ៤ថ្ងៃ 

·        អាហារ ៥០ដុល្លារ ក្នុងពេលសម្រាកពេទ្យ

·        បន្ទប់ត្រៀមវះកាត់ បន្ទប់វះកាត់ និងបន្ទប់ក្រោយសណ្តំ

·        ក្រុមគ្រូពេទ្យវះកាត់មាន គ្រូពេទ្យវះកាត់ឯកទេសផ្នែកសម្ភព​៣នាក់ គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកទារក ១នាក់

         គ្រូពេទ្យឯកទេសសណ្តំ និងប្រពោធនកម្ម ១នាក់ គ្រូពេទ្យជំនួយការសណ្តំ ១នាក់ គិលានុបដ្ឋាក

         ផ្នែកវះកាត់ ២នាក់ និងឆ្មប ១នាក់

·        ថ្នាំ បរិក្ខាពេទ្យ សំភារៈប្រើប្រាស់ និងពិនិត្យឈាមសម្រាប់ម្តាយ

          ·        ឧបករណ៍តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារក និងការកន្រ្តាក់ស្បូន

          ·        ថ្នាំ និងសំភារៈបរិក្ខាពេទ្យ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង និងក្រោយពេលសម្រាល

          ·        ការពិនិត្យឈាម៖ ពិនិត្យគ្រាប់ឈាម ពិនិត្យកំណកឈាម

          ·        អេកូសាស្ត្របន្ទាប់ពីសម្រាលរួច

·        ថ្នាំ បរិក្ខាពេទ្យ សំភារៈប្រើប្រាស់ និងពិនិត្យឈាមសម្រាប់ទារក

          ·        សំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងពេលសម្រាកពេទ្យ (សំលៀកបំពាក់ កន្ទបទឹកនោម....)

          ·        អេកូសាស្រ្តបេះដូងសម្រាប់ទារក

          ·        ការចាក់វ៉ាក់ស៊ាំងការពារជំងឺរបេង (BCG) និងរលាកថ្លើមប្រភេទបេ (HepB)

          ·        វីតាមីន K

          ·        ការពិនិត្យក្រុមឈាម រេស៊ីស និងជាតិស្ករក្នុងឈាមសម្រាប់ទារក

          ·        ការពិនិត្យឈាមពីការលូតលាស់របស់ទារក (Hypothyroids, G6PD deficiency)

·        មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ រថយន្តសង្រ្គោះ 24ម៉ោងដើម្បីដឹកស្រ្តីមកកាន់គ្លីនិកនៅពេលឈឺពោះ​សម្រាល

         និងសេវាជូនទៅផ្ទះវិញក្រោយសម្រាលដោយឥតគិតថ្លៃ (ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ)

·        ផ្សេងៗ

         ·        លិខិតបញ្ជាក់កំណើត

         ·        សៀវភៅសុខភាពសម្រាប់ទារក

         ·        កាដូសម្រាប់ទារក និងម្តាយ

ជំរើសសម្រាលដោយវះកាត់ទីពីរ

·        បន្ទប់សំរាក Standard រយៈពេល ៤យប់ និង ៥ថ្ងៃ

·        អាហារ ១០០ដុល្លារ ក្នុងពេលសម្រាកពេទ្យ

·        បន្ទប់ត្រៀមវះកាត់ បន្ទាប់វះកាត់ និងបន្ទប់ក្រោយសណ្តំ

·        ក្រុមគ្រូពេទ្យវះកាត់មាន គ្រូពេទ្យវះកាត់ឯកទេសផ្នែកសម្ភព​៣នាក់ គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកទារក ១នាក់

          គ្រូពេទ្យឯកទេសសណ្តំ និងប្រពោធនកម្ម ១នាក់ គ្រូពេទ្យជំនួយការសណ្តំ ១នាក់

          គិលានុបដ្ឋាកផ្នែកវះកាត់

          ២នាក់ និងឆ្មប ១នាក់

·        ថ្នាំ បរិក្ខាពេទ្យ សំភារៈប្រើប្រាស់ និងពិនិត្យឈាមសម្រាប់ម្តាយ

          ·        ឧបករណ៍តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារក និងការកន្រ្តាក់ស្បូន

          ·        ថ្នាំ និងសំភារៈបរិក្ខាពេទ្យ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង និងក្រោយពេលសម្រាល

          ·        ការពិនិត្យឈាម៖ ពិនិត្យគ្រាប់ឈាម ពិនិត្យកំណកឈាម

          ·        អេកូសាស្ត្របន្ទាប់ពីសម្រាលរួច

·        ថ្នាំ បរិក្ខាពេទ្យ សំភារៈប្រើប្រាស់ និងពិនិត្យឈាមសម្រាប់ទារក

          ·        សំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងពេលសម្រាកពេទ្យ (សំលៀកបំពាក់ កន្ទបទឹកនោម....)

          ·        អេកូសាស្រ្តបេះដូងសម្រាប់ទារក

          ·        ការចាក់វ៉ាក់ស៊ាំងការពារជំងឺរបេង (BCG) និងរលាកថ្លើមប្រភេទបេ (HepB)

          ·        វីតាមីន K

          ·        ការពិនិត្យក្រុមឈាម រេស៊ីស និងជាតិស្ករក្នុងឈាមសម្រាប់ទារក

          ·        ការពិនិត្យឈាមពីការលូតលាស់របស់ទារក (Hypothyroids, G6PD deficiency)

·        មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ រថយន្តសង្រ្គោះ 24ម៉ោងដើម្បីដឹកស្រ្តីមកកាន់គ្លីនិកនៅពេលឈឺពោះ​សម្រាល

          និងសេវាជូនទៅផ្ទះវិញក្រោយសម្រាលដោយឥតគិតថ្លៃ (ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ)

·        ផ្សេងៗ

         ·        លិខិតបញ្ជាក់កំណើត

         ·        សៀវភៅសុខភាពសម្រាប់ទារក

         ·        កាដូសម្រាប់ទារក និងម្តាយ


ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som