ផ្នែកវះកាត់ទូទៅ

ផ្នែកវះកាត់ទូទៅ និងឯកទេសយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវសេវាវះកាត់ជាលក្ខណៈស្តង់ដាអន្តរជាតិ។

ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវះកាត់ទូទៅ អ្នកឯកទេសពួកយើងក៏មានទទួលការវះកាត់សេរីរាង្គផ្នែកខាងក្នុងនៃ

រាង្គកាយ ដូចជាប្រព័ន្ធប្រសាទ ឆ្អឹងខ្នង ផ្លូវទឹកនោម និងផ្នែករោគស្រ្តី។

យើងមានឧបករណ៍វះកាត់គ្រប់គ្រាន់ និងមានបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបផងដែរ។

រាល់ឧបករណ៍ដែលមានមេរោគគឺត្រូវបានដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនសំលាប់មេរោគ។ រាល់ឧបករណ៍វះកាត់

ទាំងអស់សុទ្ធតែនាំចូលពីអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិក។

រាល់សេវាវះកាត់ដែលយើងផ្តល់ជូនរួមមាន:

·        វះកាត់ពោះវៀនដុះខ្នែង

·        វះកាត់ថង់ទឹកប្រមាត់

·        វះចោះក្លន

·        វះកាត់ផ្លាស់ប្តូរឆ្អឹងផាល

·        វះកាត់ផ្នែករាង្គកាយ

·        វះកាត់តូច

·        វះកាត់ក្រពះ

·        វះកាត់យកដុំជាលិកាចេញ

·        វះកាត់សសៃឈាម

·        វះកាត់ព្យាបាលរបួស

 

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់ទូទៅ

·        វេជ្ជ. កែវ វណ្ណា

·        វេជ្ជ. ហៀង អយ

·        វេជ្ជ. អ៊ូ ឆេងញីប

·        វេជ្ជ. ម៉ាន់ លីបែរទីន

·        វេជ្ជ. ហោ ចន្ថា

ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som