វក្កំវិទ្យា (អំពីរោគ)

Nephrology គឺការសិក្សាអំពីទំរង់នោម និងបញ្ហានៃជំងឺរបស់វា។ឯកទេស Nephrologist គឺ

ទាក់ទងនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលនៃជំងឺតម្រងនោម។ តម្រងនោជាសរីរាង្គ

សំខាន់សម្រាប់កែសំរួលនូវតុល្យភាពជាតិទឹក និងអេឡិចត្រូលីតនៅក្នុងរាង្គកាយ។

 

ជំងឺទូទៅរបស់តម្រងនោមនោះរួមមាន:

·        អតុល្យភាពជាតិទឹក និងអេឡិចត្រូលីត

·        វិបត្តិអាស៊ីត និងបាស

·        គ្រួសក្នុងតម្រងនោម

·        ជំងឺ Glomerular

·        ជំងឺ Tubulointerstitial

·        វិបត្តិនៃមេតាបុលីស និងអំបិលខនិច

·        ខ្សោយតម្រងនោមស្រួចស្រាវ

·        ជំងឺខូចតម្រងនោមស្រួចស្រាវ

·        ជំងឺខូចតម្រងនោមរ៉ាំរៃ

·        ខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរៃ

·        ជំងឺខូចតម្រងនោមទាំងស្រុង និងការលាងឈាមដំណាក់ចុងក្រោយ

 

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវក្កំវិទ្យា

·        វេជ្ជ. នីវ រ័ត្នវីរៈ

 

ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som