ផ្នែកជំងឺមហារីក

ផ្នែកជំងឺមហារីកនៅគ្លីនិចយើងខ្ញុំ ផ្តល់ជូនការថែទាំអ្នកជំងឺដោយយកចិត្តទុកដាក់

និងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលជំងឺមហារីក។ អ្នកឯកទេសយើងខ្ញុំយល់

ច្បាស់ពីប្រភេទនានានៃជំងឺមហារីក និងអ្នកជំងឺ។

យើងមានជំរើសជាច្រើនសំរាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីក។ អ្នកឯកទេសយើងខ្ញុំនឹងធានាឲបាននូវការថែទាំ

និងផែនការព្យាបាលដោយយកចិត្តទុក្ខដាក់បំផុត។

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺមហារីក :

·        វេជ្ជ.កៅ វណ្ណារិទ្ធ

·        វេជ្ជ. ម្លិះ រដ្ឋា

ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som