ផ្នែកវះកាត់ឆ្អឺង

អ្នកឯកទេសយើងខ្ញុំធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធសាច់ដុំ និងគ្រោងឆ្អឹង។ រួមមាន ឆ្អឹង

សន្លាកឆ្អឹង សរសៃពួរ  ហើយសរសៃប្រសាទ និងសាច់ដុំបានតភ្ជាប់ទៅសរីរាង្គទាំងអស់នេះ។

បញ្ហាទាំងនោះរួមមាន បាក់ឆ្អឹង ថ្លោះ ក្រិច ប្រេះ យើងព្យាបាលដោយការវះកាត់ និងវិធីដោយមិនចាំ

បាច់វះកាត់។

ជំងឺដែលតែងជួបប្រទះរួមមាន :

·        ជំងឺរលាកសន្លាក

·        ជំងឺពីកំណើត

·        ជំងឺ Degenerative

·        របួស

·        ការបង្ករោគ

·        ប៉ះទង្គិច

·        ដុំ

 

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់ឆ្អឹង

·        វេជ្ជ. ហៀង អយ

·        វេជ្ជ. រី សីណា

·        វេជ្ជ. ស៊ុម រដ្ឋា


ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som