ផ្នែកជំងឺកុមារ

គ្លីនិចខេមា ប្តេជ្ញាផ្តល់នូវសេវាថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តដ៏ល្អប្រសើរដល់កុមារគ្រប់វ័យ និងសមាជិកក្រុម

គ្រួសារ។ ក្រុមការងារយើងយល់ច្បាស់ថា ភាពឈឺចាប់ និងជំងឺផ្សេងៗតែងតែគំរាមកំហែងដល់កុមារ

ដូចច្នេះក្រុមគ្រូពេទ្យយើងខ្ញុំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដោយផ្តល់នូវសេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយ

គុណភាព និងភាពស្និទ្ធស្នាលដល់ពួកគេតាំងពីចាប់កំណើត។ លើសពីនេះទៅទៀត ពួកយើងក៏ចង់ឲ

អ្នក និងកូនៗរបស់អ្នកទទួលបាននូវអារម្មណ៍ប្រកបដោយសុវត្តិភាព និងផាសុខភាព និងមានការថែទាំ

គ្រប់ពេលវេលាផងដែរ។

ក្រៅពីសេវាពិនិត្យនិងថែទាំសុខភាពទួទៅសំរាប់កុមារ យើងក៏មានផ្តល់ជួននូវ:

·        ការចាក់ថ្នាំបង្ការ

·        ការធ្វើតេស្តប្រតិកម្មអាឡែហ្សឺ

·        ការព្យាបាលរបួសផ្សេងៗ

·        ការធ្វើតេស្តសោតវិញ្ញាណ

·        ការធ្វើតេស្តចក្ខុវិញ្ញាណ

 

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺកុមារ :​

·        វេជ្ជ. ឡឹក ភារិទ្ធ

·        វេជ្ជ. ប៉ែន ពិសី                                                                          

·        វេជ្ជ. ថៃ ថូលីតា

·        វេជ្ជ. ម្លិះ រដ្ឋា

·        វេជ្ជ. ហេង សុផាន់ណា

·        វេជ្ជ. លី សុគន្ធាវី

·        វេជ្ជ. ស៊ុន សុវត្ថា 

ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som