ផ្នែករូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត

គ្លីនិចយើងខ្ញុំមានផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មរូបភាពវេជ្ជសាស្រ្តជូនអ្នកជំងឺដោយបរិក្ខា និងម៉ាស៊ីនវេជ្ជសាស្រ្ត

ដ៏ទំនើប។

សេវាកម្មយើងខ្ញុំបើកបំរើជូន 24ម៉ោង ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយរួមមាន:

·        អេកូសាស្រ្តទូទៅ

·        ការថតកាំរស្មីអ៊ិច

·        សុដន្តសាស្រ្ត

·        ស៊ីធីស្កេន

 

អ្វីទៅជាអេកូសាស្រ្ត?

-អេកូប្រើប្រាស់នូវរលកសំលេងបំលែងចេញជារូបភាពនៃសរីរាង្គក្នុងខ្លួនទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍

-វាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងការប្រើរលកសំលេងដើម្បីទទួលបានពត៏មានមកវិញរបស់នាវាចំបាំង

រឺសត្វដូហ្វីន..

-អេកូសាស្រ្តត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅដើម្បីសិក្សាពីសរីរាង្គទន់ក្នុងរាង្គកាយរបស់មនុស្ស សរសៃ

ឈាម និងតាមដានការវិវត្តន៍របស់ទារកក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ដោយពុំមានផលប៉ះពាល់នូវ

វិទ្យុសកម្ម។

 

អ្វីទៅជាសុដន្តសាស្រ្ត?

ជំងឺមហារីកសុដន្តគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយចំពោះស្រ្តី ប៉ុន្តែយើងអាចព្យាបាលបានប្រសិនបើយើងរកឃើញ

វាទាន់ពេលវេលា រឺនៅដំណាក់កាលដំបូង

ដោយប្រើប្រាស់នូវកាំរស្មីអ៊ិច ក្នុងកំរិតត្រឹមត្រូវរួមផ្សំជាមួយអេកូអាចអោយយើងសិក្សានិងរកឃើញនូវ

ភាពមិនប្រក្រតី និងដុំមហារីកក្នុងដំណាក់កាលដំបូង យើងមានអ្នកឯកទេសដែលទទួលបានការ

បណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងការថត Mammography

 

អ្វីជាស៊ីធីស្កេន?

ស៊ីធីស្កេនជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលប្រើប្រាស់នូវកាំរស្មីអ៊ិចដើម្បីទទួលបាននូវរូបភាពនៃសរីរាង្គកាយ

មនុស្សទាំងឡាយយើងប្រើប្រាស់វាបង្ហាញពីជំងឺនៃសរីរាង្គណាមួយ រឺបង្ហាញប្លង់មុនពេលវះកាត់។

 

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែករូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត

·        វេជ្ជ.ជា គង់ដានី

·        វេជ្ជ. សំអាង គីមដានី

·        វេជ្ជ. លី ប្រុស

·        វេជ្ជ. ញី ម៉ាឡា

ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som