ផ្នែកជំងឺប្រព័ន្ធទឹកនោម

ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសយើង ផ្តល់ជូននូវការពិនិត្យនិងព្យាបាលប្រព័ន្ធនៃទឹកនោម និងសរីរាង្គភេទរបស់

បុរស។ គ្រូពេទ្យឯកទេសយើងទទួលព្យាបាលកុមារ មនុស្សជំទង់ និងមនុស្សចាស់ផងដែរ។

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតពួកយើងមានជំនាញក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាប្រព័ន្ធទឹកនោម

រាំវៃដែលពិបាកព្យាបាលជាដើម។

ជំងឺនិងបញ្ហាដែលកើតលើប្រព័ន្ធទឹកនោមទាំងអស់រួមមាន:

·        គ្រោះក្នុងតំរងនោម

·        ស្ទះគ្រោះក្នុងផ្លូវទឹកនោម

·        វះកាត់ក្រពេញប្រូស្តាតដោយប្រើម៉ាស៊ីនEndoscopic

·        វិភាគសាច់ក្នុងផ្លោកនោមហើយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងធ្វើការព្យាបាល

·        បញ្ហាផ្លោកនោម

·        មហារីកផ្លោកនោម

·        បាត់បង់ការបញ្ជានោម

·        ជំងឺខ្សោយប្រព័ន្ធនោម

·        ជំងឺក្រពេញប្រូស្តាត

 

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកប្រព័ន្ធទឹកនោម

·        វេជ្ជ. ម៉ាន់ លីប៊ែរទីន

·        វេជ្ជ. ប៊ូ សុភាព


ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som