ក្លីនិច ខេមា

ផ្នែកវះកាត់
ផ្នែកវះកាត់

យើងមានបន្ទប់វះកាត់មួយនិង មានប្រភេទនៃការវះកាត់ជាច្រើន រួមទាំងការវះកាត់ traumato-ឆ្អឹង, ប្រព័ន្ធប្រសាទ.....