មន្ទីរពិសោធ/រូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត/សង្រ្គោះបន្ទាន់

មន្ទីរពិសោធន៍

- ការធ្វើតេស្តឈាមទូទៅ និងអាចទទួលបានលទ្ធផលនៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់រហ័ស

រូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត

 - សេវារួមមាន ការប្រើកាំរស្មីអិុច,​ អ៊ុលត្រាសោន,  Echocardiography , ការធ្វើតេស្ត ស្រ្តេស, EKG , និង 24HHolter EKG

សង្រ្គោះបន្ទាន់

  - យើងមានបន្ទប់សង្រ្គោះ បំពាក់ដោយឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត  ICU បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អ និងគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលគ្រប់គ្រងដោយគិលានុបដ្ឋាយិកាបរទេស។

ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som