ទំនាក់ទំនង

-សំរាប់ពត៏មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ (+855) 23​ 880 949

-ស្នើសុំកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្ត តាមរយះអ៊ីមែល : info@khemaclinic.com

-លោកអ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបជាមុនតាមរយះ អ៊ីមែល : appointment@khemaclinic.com

-លេខទូរស័ព្ទរថយន្តសង្រោ្គះបន្ទាន់ 099 66 70 66

-ផ្តល់មតិដើម្បីស្ថាបនាតាមរយះ អ៊ីមែល : generalmanager@khemaclinic.com

- អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 18, ផ្លូវលេខ​ 528, សង្កាត់ បឹងកក់, ខ័ណ្ឌ ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។

 ផែនទីមន្ទីរសំរាកព្យាបាលខេមា


ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som