ផ្នែកសង្រោះបន្ទាន់

យើងបើក 24/7 ហើយយើងមានបន្ទប់ដែលបំពាក់ឧបករណ៍យ៉ាងពេញលេញសម្រាប់គ្រប់កម្រិត

នៃការសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស និងគិលានុបដ្ឋាយិកា ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់។

មានគ្រែសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងបន្ទប់ឆក់ ដោយមានឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តពេញលេញក្នុងការ

ឆ្លើយតបទៅនឹងករណីដ៏សំខាន់ និងបន្ទាន់ ។ យើងមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែល

ទំនើបនិងមានផាសុខភាពខ្ពស់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនអ្នកជំងឺមកកាន់កន្លែង របស់យើង។

 

លេខទូរស័ព្ទរថយន្តសង្រ្គោះបន្ទាន់ 099 667066

  


ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som