ផ្នែក OPD​ និងIPD


- ផ្នែកអ្នកជំងឺ OPD

ក្រៅពីករណីសង្រ្គោះបន្ទាន់យើងក៏មានផ្នែកអ្នកជំងឺOPDដែលមិនមែនជាករណីអ្នកជំងឺបន្ទាន់

យើងមានសេវាដូចជា ការពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ, ការព្យាបាលជំងឺ រ៉ាំរ៉ៃ និងសេវាជាច្រើនដទៃទៀត។

 

-ផ្នែកអ្នកជំងឺ IPD

 បន្ទប់សម្រាកព្យាបាលនីមួយៗមានលក្ខណៈទំនើប និងបំពាក់ឧបករណ៍យ៉ាងពេញលេញជាមួយ

នឹងកន្លែងបរិភោគអាហារ , បន្ទប់ទឹក ផ្កាឈូក, និងបង្គន់ និងគ្រែទំនេរ  គ្រែ សម្រាប់អ្នកមក

សួរសុខទុក្ខដើម្បីឱ្យមានអារម្មណ៍ដូចជាផ្ទះរបស់ខ្លួន។ បន្ទប់ VIP ប្រណិតបំពាក់យ៉ាងពេញ

លេញសម្រាបការស្នាក់នៅមានផាសុខភាព។

 

កន្លែងរង់ចាំ

 

បន្ទប់ពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកOPD

 

បន្ទប់ពិសេសលំដាប់វីអាយភី

 

បន្ទប់លំដាប់ល្អប្រណិត

 

 

 

ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som