ផ្នែកជំងឺបេះដូង

ផ្នែកជំងឺបេះដូងរបស់គ្លីនិចយើងខ្ញុំ ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺបេះដូងដែលបំរើជូន

ដោយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកយើង។យើងផ្តល់ជូននូវការពិនិត្យគ្រប់ប្រភេទជាមួយនឹងភាព

ងាយស្រួល និងឧបករណ៍ទំនើប។គោលបំណងរបស់យើងគឺផ្តល់ជូននូវភាពល្អប្រសើរ

និងការពិនិត្យយ៉ាងទូលំទូលាយ និងព្យាបាលនូវអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាជំងឺបេះដូង។

 

សេវាកម្មយើងខ្ញុំបើកបំរើជូន 24ម៉ោង ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយក្នុងនោះមាន:

+ពិគ្រោះជំងឺបេះដូងទូទៅ និងការថតនូវ:

 -កត្តាប្រឈមនឹងជំងឺសសៃឈាមបេះដូង

·        ការកើនឡើងនូវសម្ពាធឈាម

·        ជំងឺខ្លាញ់បេះដូង

·        ជំងឺទឹកនោមផ្អែម

·        ជំងឺសសៃឈាមបេះដូង

·        ជំងឺខ្សោយបេះដូង

·        វិបត្តចង្វាក់បេះដូង

·        ជំងឺសាច់ដុំបេះដូង

·        ជំងឺប្រើសបេះដូង

·        ជំងឺសសៃឈាមក្រហម

 

+មន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីវិភាគជំងឺ

+ឯកទេសពិនិត្យនៃជំងឺបេះដូង

-BNP (ចំពោះខ្សោយបេះដូង)

-CK-MB, (ចំពោះជំងឺគាំងបេះដូង)

 

សេវាមន្ទីរពិសោធន៍

·        ការថតចង្វាក់បេះដូងដោយម៉ាស៊ីន (EKG)

·        ធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ

·        អេកូបេះដូងសំរាប់មនុស្សចាស់ និងកុមារ

·        តាមដានភាពមិនធម្មតាពីកំណើតនៃបេះដូងមុនពេលកើតចេញពីផ្ទៃម្តាយ

·        អេកូបេះដូងកាត់បន្ថយស្រេ្តស

·        វាស់ចង្វាក់បេះដូង

 

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺបេះដូង:

·        វេជ្ជ. ម៉ៅ បូរ៉ង់

·        វេជ្ជ. មិន សេងលាភ

·        វេជ្ជ. គា រតនា

ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som