ផ្នែកជំងឺទូទៅ

យើងផ្តល់នូវសេវាថែទាំយ៉ាងល្អបំផុតទាក់ទងទៅនឹងជំងឺទូទៅ។ បរិក្ខា និងមន្ទីរពិសោធន៍

របស់យើងមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ជូននូវការថែទាំសុខភាព និងការពិនិត្យតាមដានទៅដល់មនុស្ស

ចាស់ និងកុមារ។

ផ្នែកជំងឺទូទៅដែលយើងផ្តល់ជូនរួមមាន:

·        ពិនិត្យសុខភាពទូទៅ

·        បញ្ហាផ្លូវដង្ហើម

·        បញ្ហាប្រតិកម្មស្បែក

·        ជំងឺក្លាយ រឺដំបៅ

·        ជំងឺសើស្បែក

·        ជំងឺសន្លាកដៃ រឺជើង

·        ជំងឺមនុស្សចាស់

·        ជំងឺគ្រាប់ឈាម

 

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺទូទៅ :

·        វេជ្ជ. សោម លក្ខិណា

·        វេជ្ជ. ឃឹម ហ្គាយតន់

·        វេជ្ជ. ផេ ថុង

·        វេជ្ជ.ប្រាក់ រក្សា


ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som