ផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក

ឯកទេសត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកវះកាត់

និងវេជ្ជសាស្រ្តនៃជំងឺ និងភាពមិនប្រក្រតីនៃត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក និងទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកក្បាល

និង​ ក។ អ្នកឯកទេសពួកយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការព្យាបាលកុមារ និងមនុស្សចាស់។

បញ្ហារួមដែលទាក់ទងទៅនឹងផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក មាន:

-ជំងឺត្រចៀក

-បញ្ហាការស្តាប់សំឡេង

-ជំងឺច្រមុះ និងរន្ធច្រមុះ

-ស្ទះផ្លូវដង្ហើមពេលសំរាន

-សំឡេងមិនប្រក្រតី

 

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក :

·        វេជ្ជ. សុខ គួង

·        វេជ្ជ.សុខ ម៉ារីណែត

ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som