ផ្នែកក្រពះ និងពោះវៀន

ផ្នែកក្រពះ និងពោះវៀនរបស់គ្លីនិចយើងខ្ញុំ ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺ នូវភាពមិនប្រក្រតី

នៃប្រព័ន្ធក្រពះ និងពោះវៀន រួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធបំពង់អាហារ ក្រពះ ពោះវៀនតូច ពោះវៀនធំ

លំពែង ថ្លើម ថង់ទឹកប្រមាត់ និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកប្រមាត់។

ជំងឺទាំងអស់ និងភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធក្រពះ និងពោះវៀនរួមមាន:

·        ជំងឺ Celiac

·        រលាកពោះវៀន

·        រោគសញ្ញានៃដុំពកតូចៗក្នុងពោះវៀន និងរោគមហារីក

·        ជំងឺច្រាលអាស៊ីតក្រពះ

·        ជំងឺប្រព័ន្ធទឹកប្រមាត់

·        ជំងឺរលាកថ្លើម

·        ខូចដំណើរការពោះវៀន

·        បញ្ហាចំនីអាហារ

·        ការរលាកលំពែង

·        ជំងឺដំបៅបំពង់អាហារ

 

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកក្រពះ និងពោះវៀន:

·        វេជ្ជ. ម៉ាក សុភ័ក្រ

·        វេជ្ជ.វង្ស ច័ន្ទលីណា


ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som