ផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទ

ផ្នែកជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទនៅគ្លីនិចយើងខ្ញុំ ផ្តល់ជូននូវការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលនូវជំងឺប្រព័ន្ធ

ប្រសាទដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ប្រព័ន្ធប្រសាទបែងចែកជាពីរ នៃដំណើរការសកម្មភាពនិងចលនា គឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទផ្នែក

កណ្តាលមានខួរក្បាល និងសរសៃឆ្អឹងខ្នង ចំនែកផ្នែកខាងក្រៅមាន ភ្នែក ស្បែក ត្រចៀក ច្រមុះ…..

ជំងឺដែលកើតជារើយៗរួមមាន :

·        ជំងឺ Alsheimer

·        វៀចមាត់

·        ឆ្កួតជ្រូក និងប្រកាច់

·        ការបង្ករោគក្នុងខួរក្បាល

·        ជំងឺប្រកាំង

·        ក្រិន

·        ជំងឺ Parkinson

·        វបត្តិនៃការនិយាយ

·        គ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល

·        វិលមុខ

 

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទ :

·        វេជ្ជ. ហ៊ុក តុលា

·        វេជ្ជ. ស៊ីម សុខច័ន្ទ

·        វេជ្ជ. ថៃ ថូលីតា


ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som