តំលៃស្នូលពួកយើង

បេសកកម្ម

គ្លីនិចខេមា បានបំពេញនូវចន្លោះប្រហោងទាំងអស់ទៅតាមស្តង់ដាវេជ្ជសាស្រ្ត

អន្តរជាតិ ដោយធ្វើអោយគ្លីនិចមានលក្ខណៈទំនើប និងជាមជ្ឈមណ្ឌល

វេជ្ជសាស្រ្តសំរាប់អ្នកជំងឺដែលមានឧបករណ៍ និងការថែទាំសុខភាពបែប

ឯកជននិងជំនាញបំផុត។

ទស្សនៈ

ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសេវាកម្មផ្នែកសុខភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

-ទាំងប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងភ្ញៀវបរទេសនឹងទទួលបានភាពដូចគ្នាជាមួយ

នឹងប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានផ្នែកសេវាកម្ម

ថែទាំសុខភាពដល្អ

-ការប្រើគុណភាពល្អបំផុតនៃការផ្គត់ផ្គង់នូវវេជ្ជសាស្ត្រ ឱសថសាស្ត្រ និង

បច្ចេកទេស

-ការសហការជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិក្នុងការប្រើនូវប្រព័ន្ធវេជ្ជសាស្ត្រជាមួយ

មន្ទីរពេទ្យប៉ែកអឺរ៉ុប

-សូមទុកការជឿជាក់របស់អ្នកមកលើក្រុមវេជ្ជសាស្រ្តដែលបានបណ្តុះ

បណ្តាលពីប្រទេសបារាំង អាមេរិក និងសហភាពអ៊ឺរុប

-យើងស្វាគមន៍នូវអ្នកជំងឺទាំងអស់ដោយភាពស្តង់ដានិងទំនើបបំផុត។

ការវាយតំលៃ

-យើងអនុវត្តន៍ការថែទាំអ្នកជំងឺដោយ ស្វែងយល់អោយដឹងថាអ្នកជំងឺគឺជាបុគ្គលដែលត្រូវការ

ការថែទាំសេចក្តីមេត្តា ករុណាដែលគោរពតម្រូវការតែមួយគត់របស់ពួកគេ

ហើយយើងនឹងទទួលយកនូវមតិត្រឡប់មកវិញរបស់ពួកគេដើម្បីបន្តការ

កែលម្អក្នុងការថែទាំពួកគេ។

-យើងសន្យាថាភាពសំខាន់ដ៏ធំនៃការអនុវត្តន៍របស់យើងគឺដើម្បីអោយគុណ

ភាពខ្ពស់បំផុតទៅកាន់អ្នកជំងឺរបស់យើងអោយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសុវត្តិភាព

បំផុត។

-យើងវាយតំលៃក្រុមការងារតាមរយះកិច្ចសហការ រវៀងគ្លីនិចជាមួយនឹងកិច្ច

សន្យា និងបុគ្គលិកដែលមានភាពវៃឆ្លាត។

-យើងរៀបចំអនាគតនៃការថែទាំសុខភាពតាមរយះការកែប្រែមធ្យោបាយថ្មី

ដើម្បីថែទាំអ្នកជំងឺរបស់យើង និងធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់យើងទៅ

កាន់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់គ្លីនិច។

-យើងផ្តល់ជូនសេវាកម្មថែទាំសុខភាពប្រកបដោយសមធម៍ដោយផ្អែកលើ

មូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គ្រប់ពេលដែលអាចទៅរួចទៅកាន់អ្នកជំងឺរបស់យើង។

-យើងរំពឹងថាទាំងពត៏មាននិងសេវាកម្មដែលឆ្លងកាត់ភាពទំនាក់ទំនងដោយ

មានសមធម៍នឹងបង្កើតនូវប្រព័ន្ធនៃការថែទាំសំរាប់អ្នកជំងឺពួកយើង។

-យើងមានប្រតិបត្តការ ISO 9001:2008(សេវាកម្មគ្រប់គ្រងគុណភាព)ដើម្បី

អោយក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងមានលក្ខណៈស្តង់ដាអន្តរជាតិ។

ទំនាក់ទំនងសង្គម

ខេមាគ្លីនិច ជឿជាក់លើតំលៃនៃភាពមនុស្សធម៍ និងសេវាកម្មសង្គម។

ដើម្បីអោយមានភាពល្អប្រសើរ យើងមានដៃគូជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋា

ភិបាល និងអង្គការមិនសំដៅលើប្រាក់ចំនេញ ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មថែទាំ

សុខភាពដោយមិនគិតប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានភាពក្រីក្រ។

បុគ្គលិក និងក្រុមវេជ្ជសាស្រ្តពួកយើងក៏បានចូលរួមក្នុងព្រឹតការណ៍សង្គមផង

ដែរ ដូចជាកម្មវិធីតាំងពិពរណ៍សុខភាពជាដើម។

 សកម្មភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍ទាំងនេះគឺជាទស្សនះបេសកម្មរបស់

ពួកយើង ហើយតំលៃស្នូលគឺជាវិទ្យាស្ថានវេជ្ជសាស្រ្តដើម្បីផ្តល់អោយសេវា

កម្មនិងសេវាសុខភាពទាំងអស់ជូនដល់អតិថិជនជាពិសេស។

 

ខេមាគ្លីនិចកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជាជន

កម្ពុជា ហើយវាបានផ្តល់នូវឱកាសថែទាំសុខភាពទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

វាជាកិច្ចការនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវការថែទាំសុខ

ភាពអោយល្អនៅក្នុងសង្គមនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som