ផ្នែកវះកាត់កែសម្ផស្ស

ផ្នែកវះកាត់កែសម្ផស្សគឺជាឯកទេសមួយដែលមានមុខងារក្នុងការកែលំអរូបរាង្គកាយនិង

សម្ផស្សមនុស្សផងដែរ។

យើងមានទទួលព្យាបាលនិងវះកាត់កែសម្ផស្សដូចជា:

·        ព្យាបាលរបួស រឺគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការរលាក

·        (រលាកភ្លើង រឺរលាកដោយសារជាតិគីមី ផលវិបាកក្រោយរលាក)

·        កែលំអសោភ័ណ្ឌភាពក្រោយពេលគ្រោះថ្នាក់ រឺករណីបាត់បង់ផ្នែកណាមួយ

·        កែលំអលើកុមារឆែបមាត់ ឆែបក្រអូមពីកំណើត

·        កែលំអស្លាកស្នាម

·        វះកាត់លើជំងឺដុំសាច់មួយចំនួន…..

 

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់កែសម្ផស្ស :

·        វេជ្ជ.​ ធឿង ចាន់សីហា

·        វេជ្ជ. កែប បញ្ញា

·        វេជ្ជ. សោម រដ្ឋា


ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som