ប៉្រូមូសិនពិសេស

កញ្ចប់ប៉្រូមូសិន ស៊ីលវើកាត (Silver Card)

លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ 365$ សំរាប់កាតស៊ីលវើមួយ​ នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍

លើការពិនិត្យនិងព្យាបាលសំរាប់ផ្នែក OPD​។ កាតនេះសុពលភាពមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីថ្ងៃជាវ។

 

 

កញ្ចប់ប៉្រូមូសិន ហ្គោលកាត (Gold Card)

លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ 365$ សរាប់កាតហ្គោលមួយ នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ

លើសេវាដូចជា: បញ្ចុះតំលៃ 50%​ ទៅលើបន្ទប់ និង 20% ទៅលើការពិនិត្យតាមដាន រួមទាំងឱសថ

និងសំភារះប្រើប្រាស់នានា និង 20%ទៀតលើថ្លៃវេជ្ជបណ្ឌិត។

កាតនេះមានសុពលភាពមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីថ្ងៃជាវ។

 

វីអាយភីកាត (VIP Card)

បញ្ចុះតំលៃលើផ្នែក OPDនិងIPD

(Discounts for OPD and IPD services)


ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som